शब्दफुले वेचतांना....

Friday, 3 June 2011

स्वप्नांचे अक्षांश, रेखांश...!

आजकाल मी तपासत असते
आपल्या दोघांच्या स्वप्नांचे
अक्षांश, रेखांश...!

मान्य आहे मला-
की माझ्या झोपडीच्या
स्वप्नांमधे 'अर्थ' नसेल

पण तुझ्या महालाच्या
स्वप्नांत उणीपुरीसुद्धा
'माया' नव्हती !

हे तुला कळलं तरी पुष्कळ आहे!

No comments:

Post a Comment