शब्दफुले वेचतांना....

Monday, 14 November 2011

कप्पा

परवा...अगदी परवाच
आवरले ना सगळे कप्पे!
सगळं घर, एकूणएक कप्पा
कसा लख्ख केला होता!

तो तळातला कप्पा
कसा नजरेतुन सुटला कोण जाणे!

काय असेल बरं त्यात?
हं, एका शेल्फावर आहेत...
काही आठवणी बासनात गुंडाळलेल्या!
आणि
एका रांजणात आहेत..
थोडे फार वाट्याला आलेले ओले, हळवे क्षण
पुष्कळशा कडु-गोड, बोचर्‍या पण
धुळ खात पडलेल्या
असेल आठवणींच गाठोडं!

आणि काही फ्रेम्स, प्रतिमा
पालथ्या मारलेल्या... !

जाऊ दे, मनाचा तो कप्पा
आता कायमचा बंदच करुन ठेवणार आहे मी!
उगाच तुझ्या विचारांची धुळ उडुन
तुझीच प्रतिमा खराब व्हायला नको!

No comments:

Post a Comment